Refusjon av kostnader

Regning til bruk for refusjon av kostnader i forbindelse med ritt.

Rittstøtte sesongen 2024

For å kunne motta rittstøtte, forutsettes følgende: 

 • Rytter har betalt medlemsavgift, har gyldig lisens og ikke skylder klubben penger. 
 • Rytter må stille til start i rittet for å kunne få dekket kostnadene. Ved sykdom skal det legges frem legeerklæring for å få dekket startkontingent. 
 • Klubben dekker kun laveste startkontingent. Ved etteranmelding må mellomlegg dekkes av den enkelte. 
 • Rytter må stille i siste versjon av klubbens drakt. 
 • Rytter, og rytters foresatte som mottar støtte, forplikter seg til å stille med dugnadshjelp i forbindelse med klubbens arrangementer. Hvis ikke faller retten til støtte bort. 
 • Reiseregningen må leveres kasserer så raskt som mulig og senest innen en måned etter rittet.  
 • Styret forbeholder seg retten til å avvise refusjoner. 

Aldersbestemte ritt tom. M/K 15-16 

Dette gjelder ryttere som ikke er på satsekontrakt.

Startkontingent dekkes.  

Ved deltagelse på ritt hvor det kreves overnatting (minimum 10 mil fra Halden) gis inntil kr. 300,- i støtte pr. overnatting pr. utøver. Beløp som overskrider denne satsen må dekkes av den enkelte.
Reisekostnader dekkes ikke.  

Det forutsettes at foresatte til utøverne er behjelpelige med å organisere transport til ritt, og at man sørger for at de som besørger slik transport av andres barn får dekket en rimelig andel av transportutgiftene for passasjerer. (For trenere/støtteapparat gjelder eget regelverk.) 

Utøvere på satsekontrakt 

For utøvere på satsekontrakt, så blir det hvert år avsatt et budsjett som disponeres av hovedtrenere i satsegruppene. 

Tildelt budsjett for hver enkelt utøver er oppgitt i satsekontrakten. 

Veteraner 

Startkontingent dekkes i sin helhet ved deltagelse i NM, Nordisk, EM og VM.
Det dekkes ikke overnatting eller reise for veteraner. 

Støtte til trenere og støtteapparat 

Overnatting ritt 

 • Hovedtrenere/ledere: Opptil 500kr pr. natt. 
  •  I utgangspunktet er det hovedtrener som er leder på ritt. Hvis hovedtrener ikke stiller på rittet, så skal hovedtrener utpeke leder. 
 • Støtteapparat: Opptil 300kr pr. natt. 
  • Ved rittdeltakelse kan leder ha med opptil to personer som støtteapparat. 
  • Hvis behov for flere, så må dette avklares med styret i forkant. 
  • Det er hovedtrenere som til enhver tid bestemmer behovet for «støtteledere» og hvem dette er. Dette gjøres i forkant av rittene. 

Reisekostnader ritt 

 • Hovedtrenere/ledere: Dekker kr 2,00 pr. km ved bruk av egen bil. 
 • Servicebil: kr 2,00 pr. km ved bruk av egen bil.  

Treningsleir og andre aktiviteter 

Dette gjelder ikke utøvere på satsekontrakt. Disse har eget budsjett for treningsleir som disponeres av hovedtrener. 

Det må søkes styret om støtte senest 4 uker før avreise, budsjett vedlegges. Mulighet for treningsleir og lignende avhenger av klubbens økonomi. 

Annet 

Medlemmer kan søke midler til andre aktiviteter/utstyr. Eventuelt utstyr som dekkes av klubben, vil være i klubbens eie.

Styret står her fritt til å godkjenne/avvise søknader.