Sykkeltinget 2014

Vi har vært på NCF Forbundsting 2014, Sola. Tinget er sykkelsportens øverste organ, og arrangeres hvert annet år. Klubber med mer enn 100 medlemmer kan stille med to delegater. Fra HCK stilte Heidi Stenbock-Haakestad og Tore Listou.

Tingdelegatene ble ønsket velkommen av ordførerne fra Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg kommuner. Disse kommunene har gått sammen om å bygge fire idrettshaller. Tre er ferdige. Den fjerde, en innendørs velodrom med internasjonal standard er under planlegging.  Tinget er positiv til at denne velodromen blir nasjonalt anlegg og arena for nasjonale og internasjonale mesterskap når den er ferdig. Asker holder også på å planlegge innendørs velodrom og arbeider for å få denne inn i kommuneplanen for 2015-2025. Askers velodrom er planlagt mer for trening enn konkurranser, dvs det blir færre tribuneplasser.

Det ble brukt mye tid til å diskutere Forbundets økonomi og økonomistyring. Forbundet har gått med totalt ca 5.5 millioner i underskudd de to siste årene, og redusert egenkapitalen fra 7.8 mill i 2011 til 2.3 millioner i 2013. Det virker som at styret har en plan for å forbedre både økonomi og økonomistyring, og budsjetterer med overskudd de to neste årene på totalt 6.5 millioner.

Behov for økonomistyringskompetanse satte naturlig nok sitt preg på valgkomiteens innstilling til nytt styre. Komiteens opprinnelige forslag ble ikke tatt til følge, men det ble likevel valgt inn personer med peiling på økonomi, i tillegg til sykkelkompetanse. Og for første gang er styret i perfekt kjønnsbalanse! President Harald Tiedeman Hansen ble gjenvalgt. I Grenutvalg Terreng ble vår egen Anders Stenbock-Haakestad valgt inn, mens Heidi ble valgt inn som vararepresentant til valgkomiteen. Gratulerer til Stenbock-Haakestads!

Komplett saksliste, og etter hvert referat finnes her: http://www.sykling.no/organisasjon/Sider/Forbundsting.aspx