Dokumenter og informasjon om digitalt årsmøte for 2020

Styret viser til innkalling av 06.01.21 for årsmøte i Halden Cykleklub.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Årsmøtet avholdes onsdag. 03.03.21, 19.00.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 02.03.21 kl. 23.59 her: https://isonen.com/event/ckljssxa7cu880d67ohuahfgi.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVkYTBlNGEtZjNjYS00OWNkLWE1NmEtNWYyZTRhZmVjZWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22fb5a7e20-b0dc-4e95-abd2-f910a66e4998%22%7d.

Det er kun registrerte deltakere som vil få tilgang til møtet, se informasjon i forrige avsnitt.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden, https://www.haldencykleklub.org.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Halden Cykleklub i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Halden Cykleklub. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Halden Cykleklub’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Anne Mette Røsstad kontaktes på 40532735 / annerosstad@outlook.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Halden Cykleklub

Dokumenter til årsmøtet: